Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Tüzüğü

DERNEĞİN ADI:
MADDE 1.
Derneğin adı “Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği” dir. Derneğin kısa adı (AGİD) dir.

DERNEĞİN MERKEZİ :
MADDE 2.
Derneğin merkezi İSTANBUL ili hudutları dahilindedir.

DERNEĞİN AMACI:
MADDE 3.
Derneğin amacı, Türkiye’de aydınlatma gereçleri sanayinin gelişmesi, büyümesi ve çağdaş seviyede tutulmasına yardımcı olmaktır.

DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI:
MADDE 4.
Dernek amacını gerçekleştirmek için,
a) Türkiye’de kamu kesimi dahil bu alandaki bütün sanayici, meslek, bilim ve iş adamlarının dernek içinde bir araya gelmelerini ve aydınlatma gereçleri sanayiinin ülke yararına uygun şekilde gelişmesi için organizasyonunu teşvik eder. Gerek üyelerinin ve gerekse ülkenin ekonomik gelişmesi için, sanayiinin gerektirdiği maddi ve manevi himayeyi temin eder, üyelerine mesleki yardımda bulunur.

b) Amaç ve faaliyetleri için radyo ve televizyon, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın vasıtalarından faydalanır. Sektör için özel bir yayın çıkararak tanıtım, bilgi iletişimi, kalite bilincinin yaratılması gibi konularda sektörün önünü açacak, gelişmeyi sağlayacak çalışmaları yapar. c) Toplantılar, kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler paneller ve geziler tertip eder.

d) Yerli, yabancı sergi ve fuarlara iştirak için gerekli girişimleri yapar ve üyelerinin amaçlarına uygun sergi ve fuarlar tertip eder.

e) Araştırma-geliştirme faaliyetlerini destekler ve bu amaçla gerek üye kuruluşlar, gerekse bunlarla üniversiteler ve araştırma kuruluşları arasındaki iş ve güç birliğini destekler.

f) Bilgi bankası kurarak, ithalat-ihracat imkanlarını araştırır, teknolojik gelişmeleri takip edip sektör üyelerini bilgilendirir.

g) Sektör Dış Ticaret Şirketinin kurulmasına ve bu yolla devletin vereceği finansman, kredi ve diğer çeşitli yardımlardan sektörün faydalandırılmasına öncülük eder.

h) Türk aydınlatma gereçleri sanayiinin güçlenmesi için sanayici iş ve bilim adamlarının görüşlerini alarak resmi makamlara duyurur, gerekli koruma ve teşviğin sağlanması için temaslar ve çalışmalar yapar.

i) Maliyetlerin düşürülmesi için, yerli ve yabancı hammadde kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi maksadıyla etüd ve uygulamalar yapar.

j) Aydınlatma gereçleri piyasasında kalitesiz mal üretilmesine mani olmak için Türk Standartlar Enstitüsüne ve diğer resmi mercilere yardımcı olur.

k) Üyelerinin yararlandığı yan sanayi kuruluşlarının üretim kalitelerini yükseltmek amacıyla ilgili kuruluşlara teknoloji transferi olanaklarını sağlar.

l) Üyelerin özel ve kamu kuruluşları arasındaki münasebetleri düzenleyici esasları tesbit etmek amacı ile araştırmalar yapar, ileri teknoloji asaslarını ve standartlarını ; yapım, üretim, işletme usul ve kurallarını ülkemiz koşullarına adapte eder, ülkede yayar ve yetkililere tavsiye ve önerilerde bulunur.

m) Bilim ve teknolojiyi takip etmek ve üyelerine aktarmak için uluslararası kuruluşlara üye olabilir, temsilci gönderebilir, veya bu kuruluş üyelerini Tükiye’ye davet edebilir.

n) Öğretim sorunumuzun ön planda ele alınmasına inanarak bu alanda yurt içi ve yurt dışında kalifiye işçi, teknisyen ve mütehassıs yönetici yetiştirilmesi, sevk ve idare, prodüktivite, halkla münasebetler ve iş emniyeti gibi konularda yardımcı çalışmalarda bulunur.

o) Avrupa topluluğunun aday üyesi olan Türkiye’nin ticari ve sınai kuruluşlarının gerek bu toplulukta, gerekse bu topluluk dışında rekabet gücünü temin edecek uyarıcı ve yol gösterici çalışmalarda bulunur. Mevzuat hükümlerine uyularak izin alınmak koşulu ile ilgili mali milletlerarası kurum ve benzeri kuruluş ve derneklerle işbirliği yapar, üye olarak temsilci gönderir veya üyeliğe son vererek temsilcilerini geri çeker.

p) Türk ekonomisinin güçlenmesi için sanayicilerin ve iş adamlarının görüşlerinin alınarak kıymetlendirilmesi ve resmi mercilerce kullanılmaları için hazır bulundurulmasını sağlar, sanayi bünyesinin reorganizasyonu konularında uyarıcı çalışmalarda bulunur.

q) Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruşları, vakıf, dernek, birlik ve benzeriyle doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruşlar aracılığı ile işbirliği yapar.

r) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak, gayrimenkuller satın alabilir, bunlar üzerinde tasarruf eder, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek lehine her nevi ayni, irtifak, kira, şuf’a gibi haklar iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir.

s) Kamu ve özel işlerde çıkacak aydınlatma gereçleri ile ilgili teknik ve mesleki anlaşmazlıklarda bilimsel ve teknik kurallara uygun bağımsız bilirkişilik, hakemlik, jürilik ve değerlendirme hizmetleri verir.

t) Üyeler arasında dayanışma, bilgi, görgü ve teknik sorunlarda çözüm için araştırma ve koordinasyon sağlamak ve üyelerin sosyal amaçlarını karşılamak üzere gerekli çalışmalar yapar ve tesisler kurar.

KURUCULAR:
MADDE 5.
Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları ve uyrukları tüzüğün sonunda belirtilmiştir.

ASLİ ÜYELİK:
MADDE 6.
Derneğin amaçlarını kabul eden ve üyelik koşullarını taşıyan gerçek ve tüzel kişiler derneğe asil üye olabilirler. 21.Ocak.2009 tarihinden önce dernek üyesi olmuş firmalardan üyelik süresinde imalatçılık vasfını kaybeden firmaların üyelikleri aynen devam edecektir.
Bu tarihten sonra üye olacak gerçek ve tüzel kişilerden yurt içinde üretici olma şartı aranacak, ancak imalatı yurt dışında bulunan ve aydınlatma komponentlerini (ampul,duy, balast, trafo, bağlantı elemanları, aydınlatma ölçü ve kontrol sistemleri ve diğer ara maddeleri) kendi markaları ile üreten ve özellikle mevcut üyelere yeni teknoloji, kalite, bilgi ve aydınlatma kültürü konularında katkı sağlama kriterlerini yerine getirerek yaptığı üretim konusunda bir dünya markası olan firmalar veya bunların Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcileri de üye olabileceklerdir. Ayrıca, fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş, 5253 sayılı Dernekler Kanunu veya sair bir özel kanun ile derneklere üye olma hakları kısıtlanmamış olmaları gereklidir.
Tüzel kişi üye adayları tüzel kişiliği temsile yetkili yönetim kurulu başkanı ve/veya üyeleri vasıtasıyla müracaat eder. Üyeliğe kabulde aşağıdaki yazılı şartlar uygulanır.

a) Yeni bir üyenin alınması için iki üye teklifte bulunur.

b) Yönetim kurulu bu teklifi tüm dernek üyelerine yazılı olarak duyurur.

c) 15 gün içinde derneğin tüm üyelerinin %30’unu bulan veya aşan bir itiraz gerçekleşirse, yönetim kurulu yeni üye teklifini görüşmeksizin red eder.

d) İtiraz tüm üyelerin %30’unun altında ise yönetim kurulu konuyu en çok 30 gün içinde görüşerek karara bağlar.

e) Ancak yeni üye kabulü için yönetim kurulunun üye tam sayısının 3/5’inin olumlu oy vermesi şarttır.

f) Tüzel kişi üye kabul edilmiş ise bu üyeliğe ek olarak, bu tüzel kişilik bünyesinden en fazla iki gerçek kişi üye alınabilir.

g) Bir holding çatısı altında toplanmış birden fazla aydınlatma gereçleri sanayi şirketlerini veya birbiri ile organik bağı olan şirketler grubunu temsilen en çok üç gerçek veya tüzel kişi üye alınabilir.

T.C. vatandaşı olmayanların Derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye’de yerleşme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir.

ÜYELİKTEN AYRILMA:
MADDE 7.
Üyeler diledikleri zaman Dernek’ten ayrılabilirler. Bu arzularını bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirmeleri ve birikmiş borçlarını ödemeleri zorunludur.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
MADDE 8.
a) Üyelik koşullarını kaybeden, derneğin tüzüğüne, genel kurulun ve yönetim kurulunun almış olduğu kararlara uymadığı belirlenen üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Çıkarılan üye bu karara karşı, kararın kendisine tebliği tarihden başlıyarak 15 gün içinde yönetim kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilir. İtirazı ilk genel kurulda karar bağlanır.

b) Yasa hükmü gereğince derneklere üye olma hakkını sürekli veya geçici kaybedenlerle, aidat ödemedikleri için üst üste iki olağan genel kurula kabul edilmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Bu hallerde, üyenin, yalnızca üyeliği sona erdiren nedenlerin gerçekleşmemiş bulunduğu nedenine dayalı olarak Genel Kurula itiraz hakkı vardır. Bu itiraz, Yönetim kurulunun üyeye, üyeliğinin sona erdiği bildirimini tebliğ etmesinden başlayarak 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile yapılır. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi halinde Yönetim Kurulu, üyenin kaydını siler.

ONUR ÜYELİĞİ:
MADDE 9.
Bilim ve iş dünyasına mensup kişilerden layık görülenlere ve aydınlatma gereçleri sanayiinin gelişmesine veya derneğe emeği geçmiş olanlara yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulun kararı ile onur üyeliği verilebilir. Onur üyeleri Genel Kurulda toplantı ve müzakerelere katılmakla birlikte oy kullanamazlar ve kendilerinden aidat alınmaz.

DERNEĞİN ORGANLARI:
MADDE 10.
Derneğin aşağıdaki organları vardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu

Yukarıda sayılan derneğin esas organları dışında ihtiyaç duyulması halinde genel kurul/yönetim kurulu kararı ile;
– Resmi mercilerde temsil komisyonu
– Bilgi bankası derleme komisyonu
– Yıllık katalog düzenleme komisyonu
– İç ve dış fuarlar takip komisyonu
gibi komisyonlar oluşturabilirler.

Bu komisyonlarda dernek üyesi olmıyan uzman kişiler de görevlendirilebilir. Kurulan komisyonlar yönetim kuruluna bağlı olarak çalışırlar.
Yönetim kurulu tarifi ve süresi belirli zorunlu görevler için görev grupları oluşturabilir.

GENEL KURUL:
MADDE 11.
a) Genel kurul asli üyelerden oluşur. En geç her üç yılda bir Şubat ayı içinde toplanır.

b) Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde ya da dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

c) Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

d) Denetim Kurulunun yazı ile gerek göstermesi dernek üyelerinin beşte birinin yazılı istemde bulunması üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulunun veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli Sulh Hukuk Yargıcı dernek üyeleri arasından üç kişilik bir grubu Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

e) Genel Kurula katılabilmek için bir önceki yıla ait aidat borcu bulunmamak gereklidir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve en az iki haftalık bir ödeme süresi tanınır.

f) Yönetim Kurulu, dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Bir önceki yıla ait aidatını tam olarak ödememiş bulunan üyeler müteakip yılın Genel Kuruluna katılma hakkına haiz değildirler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

g) Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma nedenleri ve 2. toplantının günü, saati, yeri, gündemi de belirtilmek suretiyle üyelere yeniden duyurulur.

h) Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

i) Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu ilden başka bir yerde yapılamaz.

j) Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının huzuru ile toplanır. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Tüzel kişi üyeler, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı ve temsille görevlendireceği kişi vasıtısıyla oy kullanırlar. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

k) Dernek Genel Kurul toplantıları, üyelere bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

l) Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları yanına imza ederek, toplantı yerine girerler.

m) Toplantı için yukarıda belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

n) Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ile yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilir.

o) Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenlerler. Tutanaklar başkanlık divanını oluşturanlarca imzalanır.

p) Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

q) Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 12.
Aşağıda yazılı hususlar Genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe önerisinin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yada ayrılması,

g) Derneğin feshedilmesi,

h) Yönetim kurulunun üyelikten çıkarılma kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin, üyeliği sona erdirici nedenin gerçekleşip gerçekleşmediğine ilişkin itirazlarının incelenip karara bağlanması,

i) Onur üyeliğine kabul hakkında karar alınması,

j) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

k) Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yollukların tesbiti,

YÖNETİM KURULU:
MADDE 13.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulun dernek asli üyeleri arasından gizli ya da açık oyla en çok üç yıl için seçeceği en az beş asıl ve beş yedek üyeden meydana gelir. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Eşit oy çıkan adaylar için oylama tekrarlanır.

Aydınlatma gereçleri imalatı ile iştigal eden bir şirket yada şahıs firmasında ortak olan birden çok dernek üyesi aynı dönemde birlikte yönetim kurulunda olamaz.

Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, bir Başkan vekili ve bir Muhasip üye seçer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 14.
a) Dernek tüzüğü hükümleri çerçevesinde dernek amaçlarını gerçekleştirecek icratı yapmak,

b) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya birkaçına veya üçüncü bir şahsa yetki vermek,

c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel kurula sunmak,

d) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde yörenin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

f) Yıllık aidatını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,

g) Gerekli bulduğu hallerde tarif ve süresi belli görev grupları oluşturmak,

h) Derneğin yönetsel ve parasal işlerini yürütecek personeli atamak, bunlara nezaret etmek, işlerine son vermek,

i) Yıl sonu itibariyle dernek faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını bir beyanname ile her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine bildirmek.

DENETİM KURULU:
MADDE 15.
Denetim kurulu, Genel Kurulun asil üyeleri arasından gizli ya da açık oyla en çok üç yıl için seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur.

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 16.
Denetim Kurulu Görev ve Yetkileri:
a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca uygulanıp uygulanmadığını, dernek işlerinin mevzuat ve tüzük esaslarına göre yürütülüp yürütülmediğini Genel Kurula raporlamak,

b) Dernek işleri, muameleleri ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor sunmak,

c) İcabında Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak,

Denetim kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim kurulu kendisinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetim kurulu üyelerinin tetkitine sunmakla sorumludur. Denetim kurulu görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve toplandığında Genel kurula sunar.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:
MADDE 17.
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler mülki idare amirliğine bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ:
MADDE 18.
Derneğin Gelirleri;
a) Üye Aidatı,

b) Giriş Aidatı,

c) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

d) Derneklerin mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Yapılacak bağış ve yardımlar,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan ibarettir.

GELİR VE GİDERDE USUL VE DERNEK DEFTERLERİ:
MADDE 19.
Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığıyla toplanması halinde banka tarafından verilen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklanma süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgesinin şekli, bastırılması,onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar 5253 sayılı Dernekler kanunu ve yönetmeliğe uygun olmak zorundadır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve adlarına yetki belgesi düzenlenir.

Tutulacak defter ve kayıtların yönetmelik hükümlerine uygun olması ve dernekler birimi ya da noterden onaylatılması zorunludur.

İÇ YÖNETMELİK:
MADDE 20.
Derneğin iç denetimi Dernekler tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Ancak Dernek Tüzüğününde “Dernek tüzüğüne göre” hükmü getirilerek belirtilmiş olmakla birlikte yeteri kadar açıklık bulunmayan durumlarda bu eksikliği tamamlamak, üyelerle dernek organlarına tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı, ayrı birim halinde Genel Kurulun onayından geçilmek suretiyle yürürlüğe konulacak iç yönetmelikler çıkarılabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ: MADDE 21.
Tüzük hükümleri olağan veya olağanüstü toplantı gündemine koyularak Genel Kurulca değiştirilebilir. Değişiklikler toplantıya katılan mevcut üye sayısının 2/3’ünün oyu ile sağlanır.

FESİH VE TASFİYE:
MADDE 22.
a) Dernek Genel Kurulu her zaman, Derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar verebilmek için Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması şarttır.

b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse ikinci defa toplanan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkında kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

c) Dernek fesh olduktan sonra derneğin bütün para malları benzer amaçlı başka bir teşekküle veya vakfa devrolunur.

AİDATLAR:
MADDE 23.
Üye giriş aidatları ile yıllık aidatlar genel kurulca onaylanan bütçe doğrultusunda yönetim kurulunca belirlenerek tahsil edilir.

TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER:
MADDE 24.
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için 5253 sayılı Dernekler Yasası ile Türk Medeni Yasasının konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

DERNEĞİN KURUCULARI:
MADDE 25.

 1. Ahmet Akkaya
 2. Ekrem Akkuş
 3. Ferhan Atakkaan
 4. Tuncay Babaç
 5. Kevork Benlioğlu
 6. Mümin Büyükbingöl
 7. Atay Ceyişakar
 8. İsmail İlker Cilacı
 9. Güneş Cire
 10. Zeki Çakmak
 11. Hüseyin Demirbağ
 12. Zülfü Demirbağ
 13. Fahir Gök
 14. Ferruh Gök
 15. İsmail Gökyar
 16. Cengiz Gül
 17. Yani İskarlatos
 18. Osman Karabağ
 19. Ömer Köymen
 20. Mustafa Kura
 21. Hasan Künütkum
 22. İhsanSami Sarıoğlu
 23. Ali Subaşı